مجله کودک 399 صفحه 6

امام گُل تقی متقی آسمان با ستاره های قشنگ انعکاس نگاه توست علی چشم ماه و ستاره و خورشید آه، عمری به راه توس علی! **** یاد دادی به مردمان زمین که همه خوب و مهربان باشند مثل آیینه صاف و بی کینه مثل بارانِ آسمان باشند **** Ÿ موضوع تمبر: طرحی از سازمان ملل ( قطر) Ÿ قیمت : 4 واحد Ÿ سال انتشار : 1972

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 6