مجله کودک 399 صفحه 38

نقاشی در چهار خانه سگ عصبانی ... با یک مستطیل 8 خانه که داخل آن سه طرح ساده بیضی و دایره شکل نقاشی کرده ایم، کار خود را آغاز می کنیم. .. . به طرح اولیه ی خود ، خطوط منحنی شکلی را مانند توصیر اضافه می کنیم. Ÿموضوع تمبر: بزرگداشت استاد مرتضی مطهری Ÿ قیمت : ده ریال Ÿ سال انتشار : 1359 هجری شمسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 38