مجله کودک 215 صفحه 6

باز برف و باز برف باز هم ابرِ کبود باز هم بر پشت بام رقصِ برف و رقص دود باز برف و باز برف محمد کاظم مزینانی مسئول پرورشگاه میگوید که مدارک آنها کامل است و بررسیهای لازم انجام شده است و مانعی برای سرپرستی یکی از بچهها وجود ندارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 6