مجله کودک 215 صفحه 37

و اون شب، دوستان ما رویاها و کابوسهای عجیب و غریبی دیدند... اما با روشن شدن هوا.... و اما اینکه بعد، چه خواهد شد. تا هفتة آینده ناچاریم صبر کنیم! او به همسرش میگوید که صدایی شنیده است. همچنین میگوید که بهتر است قبل از رفتن به سر کار با جو صحبت کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 37