مجله کودک 215 صفحه 39

جدول مستطیل افقی 1. سختی و فشار زیاد ـ رمز و راز. 2. عدد اول ـ محصول را چنین کنند. 3. فرمان و دستور ـ هم خانواده با آزمند، به معنای حرص و طمع. عمودی 1. خراش و شکاف باریک بر روی چیزی. 2. به لباس میدوزند. 3. دیدن آب در رویا و از دور، در منطقهای صحرایی و بیآب و علف. 4. خداوند، آن را میرساند. پاسخ جدول شماره گذشته جدول 22 خانه اسنوبل، استوارت را ترک میکند در حالی که آب رفته رفته به بالای ماشین لباسشویی میرسد. استوارت در حال خفه شدن است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 39