مجله کودک 225 صفحه 22

نام هواپیما : SB 2C - هل­دایور کشور سازنده : آمریکا موتور : رایت 14 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 22