مجله کودک 483 صفحه 4

مطالعه کردهای یا نه؟ یکی از ویژگیهای حضرت امام(س) در برخورد با شاگردانشان در سر کلاس درس، روح پاک و درک بسیار دقیق ایشان بود. امام به راحتی افرادی را که برای تحصیل و فهم مطالب درسی میآمدند، از کسانی که به نیت و منظور دیگری میآمدند، تشخیص میدادند. یکی از روحانیون نقل میکند؛ به یاد میآورم که حضرت امام روزی در سر کلاس، کلام یکی از بزرگان را نقل میفرمودند. کسی اشکال کرد و میخواست بگوید که نقل شما مطابق کلام آن شخص بزرگ نیست. امام به او فرمودند: مطالعه کردهای یا نه؟ کسانی که متوجه شدند حضرت امام چه تصمیمی گرفتهاند، همان جا تبسم کردند. چون اگر آن فرد میگفت: «مطالعه نکردهام.» امام میفرمودند: «پس چرا میگویی که نقل من مطابق واقع نیست؟» اما آن فرد این را نگفت و گفت: «مطالعه کردهام.» امام فرمودند: پس، انالله و اناالیه راجعون. خدمه تانک ارتش ایتالیا- مأمور به خدمت در شمال افریقا- سال 1941

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 4