مجله کودک 483 صفحه 5

ناگهان تبسم شاگردان به خنده تبدیل شد. زیرا معنای این کلام این بود که تو با مطالعه هم نفهمیدهای. ناگفته نماند که در درس و بحث طلبگی، بین استادان و شاگردان این طور برخوردها بود و موجب رنجش هم نمیشد. بلکه گاهی موجب افتخار هم بود. مخصوصاً اگر استاد بزرگی به یکی از شاگردان میگفت: «از شما عجیب است» یا «از شما توقع نبود» که آن را اشاره به فضل شاگرد میگرفتند. چریکهای صحرایی ایتالیا- محل خدمت شمال ایتالیا- سال 1942 ایتالیاییها در جنگ جهانی دوم از نیروهای بومی مستعمرات خود در شمال افریقا نیز استفاده می کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 5