مجله کودک 483 صفحه 11

Õ برگردیم به ابتدای گفتوگو و صحبت درباره آب، اشارهای هم کردید به شیوههای غیرسنتی آبیاری. کشاورزی نیز مانند بسیاری دیگر از جنبههای زندگی ما و در برخی موارد دچار تحولات بزرگی شده است. کشاورزی زمانی کاملاً وابسته به خاک بود اما امروزه شاهد هستیم که یک سری از کشتها را میتوان بدون استفاده از خاک انجام داد، پرورش گیاهان در مواد مایع. موادی مثل آبی که یک سری مکملهای غذایی را در خود دارد و گیاه به کمک آنها رشد میکند. اما گذشته از اینها کشاورزی به هرحال وابستگی بسیاری به آب دارد و همانطور که قبلاً گفتم از آنجا که بسیاری از مناطق کشور ما با کمبود آب مواجه هستند بهتر است از روشهایی استفاده کرد که کمترین میزان هدر رفتن آب را به همراه داشته باشد. آبی که تبخیر شود، یا اینکه به اعماق بسیار زیاد زمین نفوذ نکندو تماماً مورد استفاده گیاهان قرار گیرد. Õ درباره این روشهای آبیاری توضیح دهید. شیوههایی از آبیاری با عنوان سیستمهای آبیاری تحت فشار. این سیستمها در نوعهای مختلفی طراحی میشوند و از این جهت تحت فشار نامیده میشوند که آب در ابتدا وارد یک واحد کنترل مرکزی شده و بعد از طی مراحلی با فشار وارد لولههای انتقال آب میشوند. حالا بسته به اینکه چه نوع سیستم آبیاری تحت فشار بهکار برده شده باشد این آب به راههای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. از انواع شیوههای آبیاری تحت فشار میتوان به روشهای بارانی، قطرهای، و نشتی یا تراوا اشاره کرد. Õ از نام روش بارانی میتوان به نوع آن پی برد. بله. آبی که از واحد کنترل مرکزی آمده در نهایت توسط آبپاشها به قطرات خیلی ریز تبدیل شده و مانند باران روی گیاهان پاشیده نیروی ویژه «آلپینی» ارتش ایتالیا- دهه 90 میلادی. این نیروها در کوههای آلپ، دوره تعلیمات خاص چریکی و عملیات در کوهستان را دیدهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 11