مجله کودک 483 صفحه 13

این لوله تعبیه میشود. به مرور و با رشد و بزرگ شدن درخت که طبعاً به آب بیشتری احتیاج پیدا میکند میتوان تعداد قطرهچکانها را افزایش داد. Õ و سیستم آبیاری نشتی؟ شبیه همین آبیاری قطرهای است با این تفاوت که لولهها در زیرزمین کار گذاشته میشوند و قطرهچکان ندارند، در عوض منافذ ریزی دارند که آب از میان آنها نشت کرده و زمین، به عبارتی زیرزمین را مرطوب میکنند و در نتیجه آب میتواند مستقیماً در اختیار ریشه درختان قرار گیرد. از آنجا که در این سیستم آبیاری سطح زمین مرطوب نمیشود در نتیجه چیزی از آب هم تبخیر نشده و به هدر نمیرود. Õ درباره واحد کنترل مرکزی سیستمهای آبیاری تحت فشار هم توضیح دهید. بخشی از سیستم آبیاری تحت فشار است که معمولاً در نزدیکی منابع آب قرار دارد و وظایف مختلفی برعهده دارد. مانند تحت فشار سرباز واحد سان مارکو ارتش ایتالیا- دهه 90 میلادی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 13