مجله کودک 483 صفحه 14

قرار دادن آب، کنترل مدت زمان آبیاری، تصفیه آب و اضافه کردن کودهای مورد نیاز گیاهان به آب. Õ کودها در همان ابتدا به آب اضافه میشوند؟ احتمالاً دیدهاید وقتی به دست یک بیمار سرم وصل کردهاند چنانچه او نیازی به تزریق بعضی از آمپولها هم داشته باشد به جای اینکه دارو از طریق سرنگ به رگهای بیمار تزریق شود آن را مستقیماً به داخل سرم وارد میکنند و دیگر نیازی نیست تا تزریقی دیگر انجام شود. تزریق به داخل سرم صورت میگیرد و دارو از طریق همان سرم میتواند وارد رگهای بیمار شود. در آبیاری تحت فشار هم تقریباً به همین گونه است و مواد شیمیایی مورد نیاز گیاهان به آب اضافه شده و وارد شبکه انتقال آب میشوند. Õ قبل از گفتوگو و در حین جستجو برای پیدا کردن اطلاعاتی درباره انواع آبیاری، یک نوع از آن با نام آبیاری کوزهای به گوشم خورد. شیوهای سنتی از آبیاری مناسب مناطق گرمسیر و بسیار کمآب است که هنوز هم در بسیاری از مناطق خشک کشور استفاده میشود. کوزههایی در کنار هر درخت و در داخل زمین قرار داده میشود. از دهانه آنها که بیرون از زمین است آب به داخل کوزهها ریخته میشود. از آنجا که سفال نم را از خود بیرون میدهد ریشه درختان به دور این کوزهها پیچیده و آب را از بدنهشان میمکد. سیستمی از آبیاری که تقریباً هیچ پرتی آب در آن وجود ندارد و تمامی مقدار آب داخل کوزه به مرور مورد استفاده گیاه قرار میگیرد. ناگفته هم نماند که آبیاری به این شیوه و تأمین آب داخل کوزهها زحمتهای خاص خود را برای کشاورزان به همراه دارد. کار راحتی نیست. Õ بعضیها به شوخی میگویند بهتر است در زمینهای کمآب و شور، خیارشور کاشت. شوخی که نمک زندگی ماست، اما شوری خاک مانعی مهم برای رشد گیاهان است. در بعضی از مناطق مانند کویرها که میزان این شوری خیلی بالاست. اما در بعضی از مناطق دیگر که زمینی با شوری کمتر دارند میتوان به کمک ترفندهایی، اصطلاحاً به شستوشوی زمین پرداخت و مقداری از شوری آن را خارج کرد و سپس اقدام به کاشت گیاهانی کرد که نسبتاً به شوری خاک مقاوم هستند و در آن شرایط میتوانند رشد کنند، و البته نه خیارشور. سرباز امپراتوری ژاپن- سال 1941- جنگ جهانی دوم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 14