مجله کودک 483 صفحه 20

کاوشگران فضا تلسکوپ فضایی هابل * در سال 1990 میلادی فضاپیمای شاتل، جسمی به اندازه یک اتوبوس را در فضا قرار داد که به آن تلسکوپ فضایی هابل میگویند. این وسیله پیشرفته فضایی مانند چشمانی بیدار و تیزبین فضا را رصد میکند. * تلسکوپ فضایی هابل 2- صفحات خورشیدی؛ با حدود 8 متر طول قدرت جذب پرتوهای خورشیدی را دارد. سپس انرژی خورشیدی به الکتریکی تبدیل میشود. 3- آینه ثانویه (دوم)؛ این آینه با 30 سانتیمتر پهنا و 12 کیلوگرم وزن پرتوهای نور را انعکاس میدهند. 4- آنتن 5- آینه اولیه؛ آینه اصلی تلسکوپ هابل با 4/2 متر قطر، پرتوهای اولیه نور را دریافت میکند. وزن این آینه 830 کیلوگرم است. 6- بخش منعکسکننده 7- حسگرهای خورشیدی 8- جعبه آنالیزکننده؛ امواج ضعیف نور و سایر امواج را تجزیه و تحلیل میکند سرباز منطقه آزاد کشمیر- سال 1950

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 20