مجله کودک 483 صفحه 23

سرباز ارتش کره شمالی- سال 1952

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 23