مجله کودک 483 صفحه 24

سرباز کرهای اعزامی به ویتنام- سال 1969

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 24