مجله کودک 483 صفحه 26

پیراهن دلم حسین تولایی دل من چند سال است که رفته توی صندوق نپوشیدی دلم را گرفته بوی صندوق  سرباز ارتش لبنان- سال 1982

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 26