مجله کودک 483 صفحه 32

«شکوه قاسمنیا» نویسنده و شاعر توانای کودکان، داستان تخیلی را در دو جلد نوشته است که نام آن «هلی فسقلی در سرزمین غولها» است. قاسمنیا داستان کتاب را با توصیف «خالهجان» که صورتش پر از خال است آغاز میکند. سپس به آشنایی با «شابیبی غول» میپردازد. غولی که در خانه خاله خالخالی زندگی میکند. کتاب به تعداد سههزار نسخه توسط نشر پیدایش چاپ شده است. با هم قسمتی از ماجرای هلی فسقلی را میخوانیم. افسر ارتش نروژ- سال 1940

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 32