مجله کودک 483 صفحه 36

فضاپیما فضاپیما یا شاتل وسایلی هستند که پس از اعزام به فضا، دوباره امکان بازگشتشان به زمین وجود دارد. .. با چند خط ساده محدوده مستطیل شکلی را به وجود میآوریم تا در مراحل بعد، فضاپیمای خود را براساس آن نقاشی کنیم. ... خطهای اصلی طرح خود را نقاشی میکنیم. طرح چرخها را هم کار میکنیم و مراقب هستیم تا نسبت چرخها به هم نخورد. سرباز واحد ANZ ارتش زلاندنو- اعزامی به ویتنام- سال 1965

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 36