مجله کودک 483 صفحه 37

شروع به کار بر روی جزئیات طرح خود میکنیم وسپس خطهای اضافی باقیمانده از مراحل اولیه را پاک میکنیم. با تکنیک سایه روشن، نقاشی خود را طراحی سهبعدی میکنیم. سرباز ارتش نیجریه- سال 1968

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 37