مجله نوجوان 64 صفحه 10

یاد دوست امام و نماز جماعت مسئله تفحّص و پرس و جو برای امام مهم است . یعنی وقتی که به انسان می رسند، می پرسند : «فلان جا چه اتّفاقی افتاده ؟ در محیط شما امام جماعت کیست ؟ جلسات دینی وجود دارد یا نه ؟ درمحل شما مدرس خوب کیست ؟ » مثلاً وقتی دو نفر بر ایشان وارد می شوندکه آقا یکی از آنها را نمی شناسند، آهسته می پرسند : «آن آقا کیست ؟ » در صورتی که شاید چندین سال شخصی به مسجد بیاید ولی ما اصلاً اسمش را هم ندانیم . امّا اگر غریبه ای برایشان وارد شوند، ایشان می پرسند : «آن آقا که بود ؟ » امام می فرمودند : « در دوران رضاخان من از یکی از ائمه جماعت سؤال کردم که اگر یک وقت رضاخان لباسها را ممنوع کند و اجازۀ پوشیدن لباس روحانی به شما ندهد، چه کار می کنید ؟ » او گفت : «ما توی منزل می نشینیم و جایی نمی رویم . » گفتم : «من اگر پیش نماز بودم و رضا خان لباس را ممنوع می کرد، همان روز با لباس تغییر یافته به مسجد می آمدم و به اجتماع می رفتم . نباید اجتماع را رها کرد و از مردم دور بود . » حمید روحانی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 64صفحه 10