مجله نوجوان 64 صفحه 30

گفتگوهای خودمانی آمنه سلطانی چه جوری بهتر زندگی کنیم ؟ راه حل هایی برای عصبانی نشدن خوشبختی راه حل های فراوانی دارد . چندتایش را هفته گذشته گفتیم . چند تایش را هم الان برایتان خواهم گفت : همه را می بخشم ؛ حتّی خودم را گاهی عصبانیت ما را از دیگران و گاهی از خودمان است مثلاً کاری کرده ایم که بعداً خیلی پشیمان و ناراحت شده ایم و یا دیگری موجبات ناراحتی و عصبانیت ما را فراهم کرده است . امّا با عصبانیت و ناراحتی که کاری از پیش نمی رود پس باید اول ببخشیم و بعد اوضاع را مرتب کنیم . در عفو لذّتی است که در انتقال نیست و یا بخشش از بزرگان است . پس چقدر خوب است که این صفت بزرگان را از آن خود کنیم و زیاد سخت نگیریم . همیشه به خلق خدا خدمت کن ! این شیوۀ کسی است که معجزه می آفریند . انسانی که خدا را دوست دارد و بندگانش را هم همینطور، همیشه به بندگان خدا کمک می کند و به دستورات خدا هم عمل می کند . خستگی ناپذیر و مهربان است . به نظر شما این شخص زندگی اش چه شکلی است ؟ درست است ؛ توأم با آرامش و معجزه . درون پر از آرامش همراه با عشق تمام و کمال داشته باشیم اگر در یک کوزه آب بریزیم زمانی که کوزه را خالی کنیم از آن آب بیرون می آید و اگر در کوزه شیر بریزیم وقتی بخواهیم کوزه را خالی کنیم از آن شیر خارج می شود، یک انسان مثل یک کوزه است ؛ اگر درون یک انسان پر از عشق و محبت باشد حرکات و اعمالش همگی از عشق و محبت لبریز می شود و کسی که بیشترین نفع را می برد، خود انسان است و برعکسش هم وجود دارد . اگر ظرف وجودی یک شخص پر از بدی باشد بیشترین ضررش متوجه خود اوست . من در قبال حال و روزی که برای خود به وجود آورده ام مسئولم هر کسی مسئول کارهایی است که انجام می دهد . هر کس مسئول وظایفی است که به عهده می گیرد، مثلاً پلیس مسئول امنیت و معلّم مسئول آموزش و ما هم مسئول کنترل عصبانیت در رفتار، حرفها و کردار خود هستیم پس مراقب مسؤلیتها و وظایف خود باشیم تا با پشیمانی مواجه نشویم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 64صفحه 30