مجله نوجوان 73 صفحه 15

سوژه طلایی عکاسی انواع عکاسی عکاسی هنر و یا رسانه ای است که همة مردم جهان می توانند از آن استفاده کنند . عکاسی یکی از زبان های مشترک همه مردم دنیا است این هنر زمینه های مختلفی دارد و در کارهای متعددی از آن استفاده می شود مانند عکاسی صنعتی ، تبلیغاتی پرتره (عکاسی از چهره) مد و لباس ، عکاسی طبیعت ، اجتماعی و معماری و . . . شما فکر می کنید دیگر چه کارهایی در عکاسی می توان انجام داد .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 15