مجله نوجوان 118 صفحه 34

صدای یاکریم سحر شده دوباره یا کریم نشسته روی سیم میان خانه مادرم نشسته در نماز سحر شده دوباره می‏وزد نسیم کنار خانه باز به گوش می‏رسد صدای یاکریم «صدای یا کریم» محمد عزیزی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 118صفحه 34