مجله نوجوان 147 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نوجوانان دوست قضاوت باخداست......................................... 3 گوشت برادرمرده تان رانخورید .................. 4 جنگل فرشتگان....... .................................... 6 ماجرای دزدومشتری ... ............................... 8 رفاقت بابزرگترها......................................... 10 آقای کاراگاه................................................. 12 کاغذ نمکی....................................................15 جدول..................... ..................................... 23 تبارشناسی آقای میخی.................................. 24 ترنم کلمات.................................................. 26 جادوی شرقی بامنطق شلخته.........................28 خوش قولی وبدقولی.....................................30 نام کاربری خودراعوض کنید........................32 عصرعاشورا.......................................34 توزیع و امور مشترکین: محمد رضا ملا زاده فکس:66712211 تلفن:66706833

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 2