مجله نوجوان 147 صفحه 3

سرمقاله قسمت دوم خوبیهاوبدیها قضاوت با خداست در شمارۀ قبل تا اینجا گفتیم که به خوبی یا بدی کارها با آدمها می­شود شک کرد امّا هیچ کس به خوب بودن خوبی و بد بودن بدی شک ندارد. هیچ آدم بدی نیست که صفت خوب نداشته باشد و هیچ آدمی خوبی نیست که صفت بد نداشته باشد، آدمها مجموعه­ای از خوبیها و بدیها هستند. ما حق نداریم تمام خوبیهای آدم­های خوب را به خاطر بدیهای اندکشان نادیده بگیریم وهمچنین حق نداریم از صفات خوب آدمهای بد هر چه قدر هم که کوچک باشد چشم بپوشیم. یک صفت خوب، صفت خوب است و حتی اگر صاحب آن صفت، آدم بدی باشد هیچ کس نمی­تواند به آن صفت خوب رأی منفی بدهد. همینطور صفت بد آدمهای خوب نمی­تواند به خاطر اینکه صاحب آن صفت، آدم خوبی است به شکل خوبی جلوه کند. پس نتیجه می­گیریم که ما به جای تقسیم آدمها به آدمهای خوب و بد می­توانیم صفات خوب را از صفات بد جدا کنیم. *** با همۀ چیزهایی که گفتیم خیلی وقتها پیش می­آید که ما دربارۀ خوبی یا بدی یک کار خاص نمی­توانیم قضاوتی داشته باشیم. شک به خوبی یا بدی نیست بلکه به خاطر دید محدود انسان و ضعف آدم در شناخت است. که می­تواند دربارۀ خوبیها و بدیها قضاوت کند. ما آدمها بهتر است به جای قضاوت کردن دربارۀ خوبی یا بدی آدمهای اطرافمان سعی کنیم صفات خوب آدمها را بشناسیم و آنها را به خاطر صفات خوبشان دوست داشته باشیم. اگر عمری باقی بود باز هم دربارۀ خوبیها و بدیها برای شما حرف خواهم زد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 3