مجله نوجوان 147 صفحه 15

کاغذنمکی یاد گرفتن پسر: بابا جون من دیگه همه چیز بلدم. پدر: از کجا می­دونی پسرم؟ پسر: آخه امروز معلممون بهم گفت: پسر جون من دیگه نمی­تونم بهت چیزی یاد بدم. املت بچّه: مامان نهار چی داریم؟ مادر با عصبانیت: زهرمار بچه: آخ جون از شر املت راحت شدیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 15