مجله نوجوان 147 صفحه 17

شوخی با اخبار از عوامل پیشگیری از اعتیاد اینترنتی در میان نوجوانان، نظارت والدین است. راهکارهای نظارتی: 1-نوجوان خود را در ساعاتی که در منزل تشریف دارند به تخت ببندید و هرگونه اقدام را از وی سلب نمایید. 2-مودم کامپیوتر، وب کم و کلیه امکانات اینترنتی ایشان را خرد و خاکشیر بفرمایید. 3-با تمامی دکه­های مطبوعاتی، سوپرمارکتها، سی دی فروشیها، کتاب فروشیها، باجه­های بلیط فروشی اتوبوس، دست فروشان دوره کرد، سیگار فروشیها و... شهر محل سکونت هماهنگ کنید که از فروش کارت اینترنت به فرزند شما اکیداً خودداری کنندو آنها را مورد تهدید جدی قرار بدهید که خدای نکرده فکر باج­گیری را هم اجباراً از سر بیرون بنمایند. 4-کاسه و کوزۀ تمام کافی نتهای شهر را به هم بریزید و با اقدامات شدید ضربتی مانع کسب آنها شوید. 5-فرزند خود را با اقدامات شدید محافظتی به مدرسه منتقل کنید و در تمام طول مدت مدرسه واکنش او را نسبت به سیستمهای موجود در مدرسه زیر نظر بگیرید. 6-با یک سری اقدامات فرهنگی و توسل به سینمای وحشت، فیلمهایی در نکوهش اینترنت تهیه کنید و هر شب قبل از خواب برای فرزند «بسته به تخت»تان پخش نمایید. 7-در صورتی که اقدامات فوق جواب نداد فرزند خود را در اختیار یکی از گروههای تروریستی قرار دهید تا حالش را جا بیاورند! (می­توانید در این زمینه CIA راهنمایی و مشاوره بخواهید.)

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 17