مجله نوجوان 147 صفحه 29

قرار می­دهد تا بدها از بین بروند وخ وبها، خوبیهای پنهان خود را بیابند و برای آنها ارزش قائل شوند. در این فیلم «مهربانی» و «عاطفه» به عنوان خوب­ترین خوبیها و نجات بخش انسانها نشان داده شده است و جنگ به عنوان بدترین بدیها به نمایش در آمده است. شاید رقیب جدّی کارهای میازاکی سری داستانهای هری پاتر باشد. البته هری پاتر در دنیای کاملاً انگلیسی زندگی می­کند. دنیایی که سرشار از تجمّلات است و در نظمی خیره کننده همۀ مسائل کنار هم چیده شده است. حتّی تقدیر آدمها و شلختگی داستانها همه در سری هری پاتر، مجلّل و منظم است ولی از آنجایی که روح شرقی در کارهای میازاکی جریان دارد نظم مجلّل و محکمی در کارهایش دیده نمی­شود. در برخی از بخشهای فیلمهای او بیننده ناگهان با دگرگونی همه چیز مواجه می­شود و لحظه­ای این اضطراب به او هجوم می­آورد که چه کسی قرار است این همه در هم ریختگی را سامان ببخشد ولی همان کسی که با جادو آن را ایجادکرده است با همان جادو همه چیز را مرتب می­کند. طراحی شخصیتها، استفاده از طرحهای ساده برای کاراکترها استفاده از بک گراندها و رنگهای فوق­العاده برای فیلم از امتیازات و ویژگیهای منحصر به فرد آن است. صداگذاری فیلم هم مناسب باتغیراتی که در کاراکترها مخصوصاً «سوفی»به وجودمی آید،انجام شده است. دردوبله این فیلم که کار«انجمن گویندگان جوان» است می­توان ویژگیهای صداگذاری اصلی فیلم را دیدوازآنجایی که صدای این فیلم به شدت بر پایه افکت استواراست وفیلمهای که درایران دوبله می شوندفاقدباندبین المللی هستند،بایدباردیگر ازصداگذاری مجدداین اثردرایران به عنوان یک اثرهنری ویژه یادکرد.درنهایت بایدگفت که این فیلم رانبایدبا منطق روزمره یابا جادویی هری پاتری دید، بلکه فیلمهای میازاکی ، منطقی میازاکی­ای دارند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 29