مجله نوجوان 147 صفحه 35

اودرمیان کوچه مامی زیست بی تخت بی کلاه آن روزها بهشت فراوان بود

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 35