مجله نوجوان 147 صفحه 36

توجه توجه توجه ازتمامی شما عزیزانی که دردوهفته گذشته برای مجله خودتان نامه فرستاده ایدونامه هایتان برگشت خورده است پوزش می­طلبیم. مشکلی برای صندوق پستی مجله پیش آمده بودکه به لطف خدا باهمکاری اداره پست حل شد. شما عزیزان می­توانیدازاین پس نامه هایتان رابه آدرس تهران -صندوق پستی 3563-14155 برای مجله خودتان ارسال کنید: نگران مهلت مسابقه هم نباشید:ماصبرمی کنیم تاهمه نامه های شمابه دستمان برسد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 36