مجله نوجوان 149 صفحه 35

در معبد پیشانی­ات شبانی ساده دل میان پیراهن من به نیایش نشسته است همراه با کبوترانی که از نامت دانه و گل برمی چینند

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 149صفحه 35