مجله نوجوان 153 صفحه 3

سر مقاله سهیل محمودی خبر بزرگ در تبانی تشنگی و هیاهو هزاران هزار شایعه گوش صحرا را کر می­خواست و تو آن حقیقتی بودی مختصر که فقط با هفتاد و دو کلمۀ تکّه تکّه دروغ را تکذیب کردی * * * مّهر تو: آب دست نوشته­ات: خاک و باد که خاکستر خیمه­ها را می­پراکند این خبر را با زبانِ آتش در زمین منتشر کرد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 153صفحه 3