مجله نوجوان 153 صفحه 23

سرگرمی پاسخ جدول شماره قبل افقی 1- قسمت مایع خون- شاهزادۀ فرنگ 2- پادشاه شکارچی گورخر - فال گیر 3- صدای گاو - نابود شدنی 4-گلی خوشبو - مادر - صحنۀ نمایش 5- از کنده بلند می­شود - خطایی در تنیس 6- مهربان 7- عالم و دانا- حرف نهانی 8- یاد به هم ریخته - نوزاد در زبان کودکان - خزندۀ دم بریده 9- از ماههای قمری 10- قسمتی از کهکشان راه شیری عمودی 1- ازاعیاد مهم مسلمین 2- از اجزای صورت - سوم شخص مفرد- از بی­ادبان باید آموخت 3- در افسوس خوردن می­کشند- آب بند- لولۀ تنفسی 4- رأس 5-مادر - محلی در مکه 6- از اصول دین - طولانی­ترین رود جهان 7- از قله­های مهم زاگرس 8- بالاتر از دکتر - «شما»ی لاتین 9- داستان بلند - آزاده 9- قوت لایموت - غلاف شمشیر 10- سلامت - مراحم نیست فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه! بهای اشتراک تا پایان سال 1386 - هر ماه 4 شماره - هرشماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شمراه 5252 بانک صادارت میدان انقلاب کد76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) واریز کنید (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات درسراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه (کشورهای همجوار)1000 ریال اروپا، افریقا، ژاپن 11000 ریال امریکا، کانادا، استرالیا12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز وپس نشانی فرد خارج از کشوررا به امور مشترکان مجله ارسال کنند. آدرس : اصفهان_خیابان شیخ بهایی_قابل بیمارستان مهرگان_نمایندگی چاپ و نشر عروج03112364577 و احد اشتراک واحد اشتراک مجله دوست نوجوان نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : تحصیلات : نشانی : کد پستی : تلفن : شروع اشتراک از شماره : تا شماره : امضاء :

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 153صفحه 23