مجله نوجوان 153 صفحه 35

شب غریب در این کوچه­ها نمی­پاید در آن دمی که تو با چلچراغ می­آیی تو مشکل دل ما را به آبها گفتی تو مثل نور به نشر چراغ می­آیی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 153صفحه 35