مجله نوجوان 171 صفحه 4

حیم - اعصاب نورد تصویرگر: مجید صالحی اعصاب نوردی با اجازۀ ایسنا اعصاب نوردی خروسی روزی که حیم- اعصاب نورد سنگ بنای کلوپ اعصاب نوردی خود را در زیرزمین خانۀ پدری­اش گذاشت،هیچگاه تصور نمی­کرد که موج اعصاب نوردی همه جا را فرا بگیرد و درهمۀ مقاطع اجتماعی نفوذ کند و ملّت ، خواسته و ناخواسته در این رود عظیم غلت بزنند. خروسهای بلا تکلیف یکــی از اعضای کلـــوپ اعصاب که نخواست نامش فاش شود اتفاق افتاده نوردی که از فاش شــدن نامش به است. توضیح اینکه مردم ما مجبورند از شدت دلخور می­شود، با ارسال یک این فرودگاه تردد کنند و به این طرف و ایمیل محترم ، حیم - اعصاب نورد آن طرف بپرند، حتی اگر سالن تشریفات را در جریان یک حادثۀ بی­نظیر در گمرکی و سیســتم تهویۀ سالن انتظار و صنعــت حمل و نقل هوایی کشــور سیســتم حفظ حرارت سطح باند فرود و قــرار داد! مطالعۀ ایـن خبر ما را با برج مراقبت و حتی هواپیما نداشته باشد نوعی اعصاب نوردی آشنا می­کند چون مسؤولان امر کلّی روی بیابان­زدایی که به آن اعصاب نوردی خروســی بیابانهــای اطراف آن و بـــالا رفتن نرخ می­گویند. این حادثۀبی­نظیر در زمینهــای بایــر این مرز و بوم حســاب یکی از فرودگاههای خوشگل کشور کرده­اند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 171صفحه 4