مجله نوجوان 171 صفحه 7

طنز فاضل ترکمن نیازمندی­ها و آگهی­ها تو رو خدا کمک! در عسر رایانه و غرن 31 ما نیاضمند پیش رفت ضبان فارصی و طرور کردن لقات بی­گانه هستیم. به همین مناسبت از اساطید ضبان و ادبی­ات فارصی به خصوص اصاطیدی که همیشه نمره دیکطه­شان بالای 17 بوده است دعوت به همکاری مصتمر میشود. اهالی فرحیخطه فارصی را تاس به درایم. دیگر نگران هواپیماهای قراضه و سیستم ضایع مسافرتهای هوایی نباشید ما با انگولک ژنتیکی برخی الاغها ، الاغهای پرندۀ کاملاً ایمن و ضمانت­دار پرورش داده­ایم. کاهش چشمگیر آمار سوانح هوایی برگ زرینی به کارنامۀافتخار الاغ­های ویژۀ ما افزوده است! مؤسسۀ هوایی الاغیانا به تعدادی نیروی کار ماهر به شرط نداشتن قیافه­های تابلو جهت پخش یک سری اقلام و اجناس کاملاً مجاز نیازمندیم. ارادتمند: فردی درستکار

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 171صفحه 7