مجله نوجوان 171 صفحه 15

! این سرو صدا برای چیست؟ هیس! بچّه­ها یواشتر او فقط به خواب رفته است خواب خوش ببینی ای پدر باز هم تو حرف می­زنی باز هم تو می­شوی بلند یا من اشتباه کرده­ام یا به من دروغ گفته­اند

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 171صفحه 15