مجله نوجوان 207 صفحه 2

... اما اعجاز ما همین است: ما عشق را به مدرسه بردیم...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 207صفحه 2