مجله نوجوان 216 صفحه 20

طنز کلوپ اعصاب نوردی تقدیم می کند آی متقلب ! حیم- اعصاب نورد بعضی از هنرمندنماهای اعصاب نوردنما کارشان این است که وقتی از اینجا رانده و از آنجا مانده می شوند، یک دوربین قایمکی بردارند و مثلاً دورن یک سطل زباله پنهان کنند که وقتی یک پیرزن لرزان به سطل نزیدک می شود تا کیسة زبالة خود را درون آن بیندازد ناگهان دایاناسوری که این هنرمندنماها پیشتر درون سطل پنهان کرده اند بیرون بپرد و کلّة نحیف پیرزن را درون دهان گودزیلایی اش کند و پیرزن را سکته بدهد و بعد مرد بی شخصتی جلو بدود و از پیرزنی که چند لحظه قبل به خاطر این حرکت نصف بدنش لمس شده است بخواهد که به دوربین درون سطل زباله لبخند بزند و از این بی مغزها تشکر کند که او در برنامة دوربین مخفی شان نشان داده اند. معلوم نیست هدف آن ابلهی که اولین بار دوربین مخفی را اختراع کرد چه بود! مگر دوربین آشکار چه عیبی دارد که ملت سراغ دوربین مخفی می روند؟ از همه بدتر اینکه بعضی از مخاطب نماها نیر جلوی تلویزیون می نشینند و به سکته کردن آن مادر بزرگ غش غش می خندد و حتی لحظه ای تصور نمی کنند که ممکن است آن گودزیلای دورن سطل آشغال روزی کلّة آنها را ببلعد و دیگران به او بخندند. اگر یک اپسیلون با خودتان تصور کرده اید که این هنرمندنماها در راستای اعصاب نوردی قرار دارد، خواهش می کنم هرچه زودتر یا خودتان از پنجره به بیرون بپرید یا آدرس بدهید ما بیاییم شرتان را کم کنیم! آخر مگر ما اسلوب نداریم؟ مگر ما اساسنامه نداریم؟ مگر ما هزار بار در مورد تفاوتهای اعصاب نوردی و مردم آزاری صفحه سیاه نکرده ایم؟ چطور فکر می کنید که این کارها اعصاب نوردی است؟ این آقایان محترم اگر واقعاً خیلی خلاق هستند، بیایند در کلوپ ما بنشینند تا با هم مناظره کنیم. ببینیم ما با نمک تر هستیم یا این شرین عقلها! کالسکه ای آرام آرام حرکت می کند و جلوی یک خانواده که آمده اند در پارک تا بعد از ظهر زیبایی داشته باشند و آش رشته بخورند و تخمه بشکنند، متوقف می شود. زن خانواده به تصور اینکه درون کالسکه یک کودک مامانی خوابیده است، سراغ کالسکه می رود و ناگهان یک مرد 180 سانتی که معلوم نیست با آن سبیلش چگونه درون کالسکه لوله شده است سرش را بیرون می آورد و انتظار دارد بینندگان چنین برنامه ای برای سکته کردن آن خانوم مهربان ریسه بروند و برای شیرین کاری سازندگان این برنامه پیامک خسته نباشید بفرستند. بعضی ها یک کارهایی می کنند که آدم را از اینکه عضو کلوپ اعصاب نوردی هست، شرمنده می کنند؛ برای مثال فکر می کنند فیلم گرفتن از یک آدمی که دارد روی لبة میلة پارک اسکیت بازی می کند و ناگهان پایش در می رود و محکم با آن میله برخورد می کند، می تواند مفرح باشد . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 216صفحه 20