مجله نوجوان 216 صفحه 22

تلویزیون حامد قاموس مقدم گنجی که دیده نمی شود شهرام اسدی را همة ما می شناسیم. حتی اگر او را به نام نشناسیم ، هر سال محرم وقتی شاهکار هنری او در روز عاشورا دل ما را می لرزاند برای امواتش دعای خیر می فرستیم. او کارگردان فیلم روز واقعه است. اسدی روز واقعه را براساس متنی از استاد مسلم فیلمنامه و نمایشنامه در ایران یعنی بهرام بیضایی ساخته است. روز واقعه به بررسی وقایع روز دهم محرم از زاویه ای خاص و نگاهی نو می پردازد، بیننده را با عبدالله همراه می کند و گمشتگی ما در بیابان دلمان در راه رسیدن به حسین (ع) و یارانش را با طعنه ای ظریف به ما گوشزد می کند. عبدالله مانند همة ما شیعیان وقتی می رسد که جز آه و دریغ چیزی برایش باقی نمانده و این آه جگر سوزش در واقع همان پیام مظلومیت حسین (ع) است. اسدی پس از سالها به دنبال مضمونی تاریخی رفته است و این بار زندگی دانشمند، شاعر، عارف و در کل یکی از بزرگترین بزرگان ایرانی را دستمایة ساخت اثری تلویزیونی قرار داده است. سریال شیخ بهایی چند ماهی است که از شبکة دوم سیما در روزهای یکشنبه پخش می شود. در قسمتهای نخستین این سریال، مرحوم خسرو شکیبایی به ایفای نقش می پرداخت و شاید بتوان گفت که یکی از نقشهای ماندگار اوست که با تسلط و وسواس خاص خود یکی از شخصیتهای اصلی این سریال را به تصویر کشیده بود. متن این سریال را خود اسدی پس از سالها تحقیق و بررسی عمیق نوشته است و در کارگردانی آن از تکنیکها و روش های نوین فیلمسازی بهره برده است. شاید برخی از فضاهای خلق شدة مربوط به دربار صفویان شباهتی با سریال ملاصدار داشته باشد ولی نقطة ضعف اساسی که در آن سریال بود و در ذوق بیننده می زد، در این سریال وجود ندارد. در سریال ملاصدرا، کارگردان که به زعم خود دست به یک نوآوری حکیمانه زده بود در دوبلة این سریال و کاراکترهای مختلف آن از لهجه های متعددی استفاده کرده بود. این کار او در حد تئوری می توانست یک نواندیشی به حساب بیاید ولی در عمل آش شله قلمکاری از آب درآمده بود که بیننده را گیج می کرد. بیننده با دیدن این سریال احساس می­کرد که پا در یک نمایشگاه هنرهای دستی کشور گذاشته است که پس از دیدن چند غرفه و صحبت با چند غرفه دار از نقاط مختلف کشور خسته می شود و دلش می خواهد زودتر آنجا را ترک کند. نکتة منفی دیگر این سریال استفاده دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 216صفحه 22