مجله نوجوان 216 صفحه 26

طنز چگونه با شخص ما هی می خواهیم بی خیال باشخصیت کردن دوستانمان شویم ولی می بینیم که حیف است که دور و بریهایمان مانند خودمان باشخصیت نباشند و پشت سرشان حرفهای مزخرف گفته شود. فقط خارجی در این روزگار یکی از مهمترین و اصلی ترین راههای باشخصیت بودن این است که از هیچ چیز ایرانی خوشتان نیاید و فقط دنبال چیزهای خارجی باشید. یعنی حتی اگر آن جنس، یک جنس درجه دهم چینی هم بوده باشد. اگر می خواهید باشخصیت باشید به همة چیزهای ایرانی تف و لعنت بفرستید و یک طرفه آنها را تحریم کنید. درست است که امکان دارد خیلی از جنسها و وسایل تولید ایران بهتر از خارجی اش باشد و حتی از لحاظ قیمت نیز از مشابه خارجی خود به صرفه تر باشد، با این حال برای با شخصیت شدن چاره ای جز این نداریم که از این اجناس به شدت بد بگوییم و اصلاً از آنها نخریم. اگر هم مجبور شدید بخرید، یک سر پنهانی به بازار بزنید و چند بسته مارک خارجی بخرید. اگر این مارکها از یک برند باشند بهتر است. مارک اجناستان را شبانه بکنید و به جایش مارک خارجی بچسبانید. شما از فردای آن روز یک موجود باشخصیت هستید و می توانید سری در میان سرها در بیاورید. البته اگر یک کلاه مارک دار خارجی سرتان باشد خیلی بهتر است! چای ننوشید یکی از کارهایی که همه انجام می دهند، نوشیدن چای است. همة افراد هر جایی که وارد می شوند اول بسم الله یک چای می نوشند تا گلویشان تازه شود و نطقشان باز شود. شما برای اینکه با شخصیت تر از بقیه باشید ، باید به همه ثابت کنید که با آنها فرق دارید این عادت همگانی دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 216صفحه 26