مجله نوجوان 233 صفحه 25

واضح و پر رنگ برسند . فکر می کنید چرا اجداد ما در این شرایط سخت بر بدنۀ سنگی غارهایشان نقاشی کشیده اند؟! آیا آن ها قصد داشتند محل زندگی شان را تزئین کنند؟ بعید است ، چرا که این نقاشی ها در غارهای بسیار تاریک ایجاد شدند که افرادبه زحمت یکدیگر را می دیدند چه برسد به اینکه تزئینات دیوارها را هم ببینند! پس هدف آن ها از کشیدن این نقاشی ها چه بوده است؟! بیایید یک بار دیگر نقش ها را مرور کنیم شاید چیز دستگیرمان شد . گوزن ها ی در حال دویدن ، عده ای هم با نیزه به دنبال آن ها می دوند ، مردان سوار بر اسب و در حال تعقیب یک شکار سگ ، روباه و . . .باز هم آدم نیزه به دست . . .! موضوع بیشتر این نقاشی ها راجع به شکار است . اما چرا آن ها صحنه های شکار را با سختی تمام بر روی دیوارۀ غارهایشان ترسیم می کردند؟ منظور آن ها چه می تواند باشد . باستان شناسان با مطالعه نقاشی های این غار و غارهای قدیمی دیگری نظیر "لاسکو" در فرانسه و "آلتامیرا" در اسپانیا نتیجه گرفته اند که بیشتر این نقاشی ها ، انسان های در حال شکار و یا رقص دسته جمعی و گله های حیوانات را نمایش می دهد . آن ها در جواب به این سؤال که هدف انسان های اولیه از کشیدن این نقاشی ها چه بوده است می گویند : "این نقاشی ها به دلیل تأثیر روانی که بر انسان های اولیه می گذاشته بر ایشان حالت جادویی و مقدس پیدا می کرده است . به این معنا که آن ها با این نقاشی ها اعتماد به نفس و مهارت بیشتری در شکار به دست می آوردند ، بنابراین تصور می کردند نقاشی هایشان جادویی است! اجداد ما با ترسیم دقیق پیکره های حیوانی و پرتاب نیزه به سمت آن ها مهارت خود را در شکار و انداختن نیزه تقویت می کردند . با افزایش مهارت در شکار و نیز احساس اعتماد به نفسی که موقع پرتاب نیزه به سمت نقاشی ها به دست می آوردند حس چیرگی و تسلط بر طبیعت در آن ها زیادتر می شد و خود را قوی تر و نیرومندتر تصور می کردند . آن ها این موفقیت ها را مدیون نقاشی هایشان می دانستند و برای نقاشی ها احترام و تقدس قائل بودند . یکی از نکات جالبی که در مورد نقاشی های غار میرملاس لرستان وجود دارد شباهت بسیار زیاد نقاشی ها با مجسمه های مفرغی (برنزی) است که بعدها از مناطق باستانی لرستان به دست آمده و امروزه جزء زیباترین شاهکارهای هنری جهان به حساب می آید . این سبک و شیوه یکسان در تجسم و ترسیم پیکره های انسانی و حیوانی مثل امضایی می ماند که آثار باستانی سرزمین لرستان را از سایر آثار باستانی جدا می کند . به طوری که کارشناسان فرهنگی و هنر شناسان با دیدن این نحوۀ ترسیم و تجسم اشکال می توانند به راحتی بفهمند که کدام شیء یا نقشی باستانی متعلق به سرزمین لرستان است . نکتۀ جالب دیگر اینکه در میان نقاشی های غار میرملاس نقش اسب به وفور پیدا می شود و همان طور که گفته شد در میان این دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 21 پیاپی 233 / 14 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 233صفحه 25