مجله نوجوان 238 صفحه 34

حضور اسکی بازان ایرانی در بازی های المپیک زمستانی ونکوور عیسی ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی اعلام کرد که تیم های ملی اسکی آلپاین و صحرانوردی ایران روز پنجم بهمن ماه برای حضور در بازی های المپیک زمستانی و نکوور کانادا معرفی خواهند شد . رئیس فدراسیون اسکی گفت : در حال حاضر حضور 14 اسکی باز از کشورمان در این رقابت ها قطعی شده است ، اما این احتمال هم وجود دارد که ما 15 اسکی باز را به این بازی ها اعزام کنیم . شهر های ونکوور و ویستلر میزبان بیست و یکمین دوره بازی های المپیک زمستانی هستند . رقابت هایی که از روز 12 تا 28 فوریه برگزار خواهد شد . فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان ب های اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید . (قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانک صادرات) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستان ها با پست عادی هر نسخه هزار ریال . هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال . هزیته ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستان ها با پست سفارشی هز نسخه هشت هزار ریال . برای کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت شماره های گذشته و یا ارسال مجله به خا رج از کشور باامور مشترکین ، تلفن 66706833 و دور نگار 66712211 تماس حاصل فرمائید . نام و نام خاناودگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سن و کلاس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ اشتراک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی اشتراک از شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره ی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کد پستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 34