مجله نوجوان 105 صفحه 29

رژیم منحط بنی امیه می رفت تا اسلام رارژیمی طاغوتی و بنیانگذار اسلام را بر خلاف آنچه بوده معرفی کند . معاویه و فرزند ستمکارش به اسم خلیفه رسول الله با اسلام آن کرد که چنگیز با ایران و اساس مکتب وحی را تبدیل به رژیم شیطانی نمود . پیام به پاسداران انقلاب اسلامی وظایف پاسداران صحیفه جلد 8 ص 305 خطری که معاویه و یزید برای اسلام داشتند این نبود که غصب خلافت کردند . این یک خطر کمتر از آن بود خطری که اینها داشتند این بود که اسلام را به صورت سلطنت می خوستند در بیاورند . می خواستند معنویت را به صورت طاغوت در آورند . به اسم اینکه ماخلیفه رسول الله هستیم اسلام را منقلب کنند به یک رژیم طاغوتی . این مهم بود . آنقدری که این دو نفر ضرر به اسلام می خواستند بزنند جلوتری ها انطور نزدند . این ها اصل اساس اسلام را می خواستند و وارونه کنند . سلطنت بود شرب خمر بود . قمار بود در مجالسشان . خلیفه رسول الله و درم جلس شب خمر و در مجلس و باز خلیفه این خطر را سید الشهدا رفع کرد . قضیه قضیه خلافت فقط نبود . قیام سید الشهدا سلام الله علیه قیام ر ضد سلطنت طاغوتی بود . آن سلطنت طاغوتی که اسلام را می خواست به آن رنگ در آورد که اگر توفیق پیدا می کرد اسلام یک چیز دیگری می شد . اسلام می شد مثل رژیم 2500 ساله سلطنت . اسامی که آمده بود و می خواست رژیم سلطنتی را و امثال این رژیم ها را به هم بزند ویک سطنت الهی در دنیا ایجاد کند می خواست طاغوت را بشکند و الله را جای او بنشاند . اینها می خواستند که الله را بردارند طاغوت را جایش بنشانند . همان مسائل جاهلیت و همان مسائل سابق . کشته شدن سید الشهدا سلام الله علیه شکست نبود چون قیام الله بود قیام الله شکست ندارد سخنرانی در جمع هیات قائمیه تهران (قیام برای خدا ، تکلیف مسلمین)

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 105صفحه 29