مجله نوجوان 209 صفحه 19

راههای صادر کردن یک محصول درجه یک! مجید صالحی یکی از راههای صادر اینه که آدرس و بدهیم و بسته خودش صادر می شود. یکی دیگه اینه که اونو با منجنیق به یک کشور خارجی پرتاب کنیم. یکی از راههای صادر کردن دیگر یکی از راههای دیگر اینکه کنار جاده های ترانزیتی بایستیم و تبلیغ کنیم. اصلا ما کارت چاپ می کنیم. آدرس و تلفن هم می زنیم هرکی خواست خودش میاد. یکی از راههای دیگه اینکه بالای سر کشورهای خارجی پرواز کنیم و روی سرشان مبل صادر کنیم. آخرین راهی که به ذهنم میرسه اینه که مبل را ببندین به خودتان و در سفرهای خارجی خود این طوری مبل صادر کنیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 209صفحه 19