دوره جوانی

پس از سربازی و کار در تهران

‏پس از سربازی در تهران ماندم و در شرکتی که لوازم دندانپزشکی و ‏‎ ‎‏کالاهای آلمانی و آمریکایی می‌فروخت کار می‌کردم ولی چون حقوقی ‏‎ ‎‏که به من می‌دادند بسیار کم بود به کار گچ‌بری که قبل از خدمت ‏‎ ‎

کتابتشنه و دریاصفحه 5
‏سربازی‌ام در آن تسلطی یافته بودم ادامه دادم. در تهران برای این کار به ‏‎ ‎‏من پول خوبی می‌دادند. برای سکونت نزد مرحوم دایی مرتضی که سالها ‏‎ ‎‏در تهران کار می‌کرد، رفتم و در اطاق اجاره‌ای او مستقر شدم.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 6