ورود به سپاه

ورود به سپاه اردستان

‏در اسفندماه 58 مرا به طور رسمی به سپاه اردستان معرفی نمودند، من و ‏‎ ‎‏سه نفری که از دهستان نهوج به جمع پاسداران اردستان اضافه شدیم، ‏‎ ‎‏جمعا سیزده نفر بودیم. هفته‌ای یک بار در بین ما جلسه بحث و انتقاد ‏‎ ‎‏برقرار می‌شد، صندوقی هم در همین رابطه بود که انتقادها را کتبی ‏‎ ‎‏می‌نوشتیم و بدون امضا در آن می‌انداختیم. چون شهر اردستان شهر ‏‎ ‎‏کوچکی بود تقریبا همه یکدیگر را می‌شناختند.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 12