خاطراتی از حضرت امام

اخبار بدون سانسور به امام داده می شد

‏امام خلاصه اخبار و مقالات همه روزنامه‌ها و مجلات داخلی ـ خارجی ‏‎ ‎‏را که توسط دفتر برای ایشان تهیه می‌شد می‌دیدند. گاهی هم خود ‏‎ ‎‏روزنامه‌ها را به دقت نگاه می‌کردند. اعضای دفتر امام نشریات خارج از ‏‎ ‎‏کشور و شب‌نامه‌هایی را که در سطح کشور پخش می‌شد بدون هیچگونه ‏‎ ‎‏سانسوری خدمت امام می‌آوردند و امام همه آنها را مطالعه می‌کرد تا از ‏‎ ‎‏وضع داخل و خارج کشور مطلع شود.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 116