حفاظت از امام در اوج ترورها

تعیین مقررات جدید برای ورود ملاقاتی ها

‏در جلسه قرار شد برای هر ملاقات فقط هشتصد و پنجاه نفر کارت ‏‎ ‎‏بدهند. هم چنین قرار شد پنجاه عدد کارت هم به سپاه بدهند تا به کسی ‏‎ ‎‏که از راه دور به جماران می‌آید و کارت ملاقات ندارد و تا سر پست‌ها ‏‎ ‎‏هم خود را رسانده داده شود. یا به سالمندانی که اصرار به ملاقات دارند ‏‎ ‎‏داده شود. ما محکم روی این مصوبه ایستادیم و این روال کم و بیش تا ‏‎ ‎‏آخر ادامه یافت.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 164