کرامات امام

کرامات امام

‏دست، چشم و وجود امام سراسر خیر و برکت و شفا بود. بارها بیماران ‏‎ ‎‏دردمندی به محضرشان می‌آمدند و می‌خواستند امام دستی به اعضای ‏‎ ‎‏رنجورشان بکشد و در حقشان دعا کند تا به برکت دعای امام شفا پیدا ‏‎ ‎‏کنند. خیلی‌ها آرزو داشتند امام صیغه عقدشان را جاری کند. آنها برای ‏‎ ‎‏تحقق این کار حتی از مهریه سنگینی که در نظر داشتند، هم چشم‌پوشی ‏‎ ‎‏می‌کردند و به مهریه متعارفی که شرط اجرای صیغه عقد توسط امام بود، ‏‎ ‎‏رضایت می‌دادند.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 193