کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»

مسائل مستحدثه (1)

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)                             11

 «نقش زمان و مکان در اجتهاد»

 

 

مسائل مستحدثه 

 (اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، متفرقه) 

 (1) 

 

مجموعه مقالات

 

 

کمیتۀ علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی

«نقش زمان و مکان در اجتهاد»

‎ ‎

کتابمسائلصفحه 1